Podmienky používania aplikácie EnergieM

Preambula

Tento dokument definuje podmienky používania mobilnej aplikácie s názvom EnergieM.
Aplikácia je určená pre záznam údajov o spotrebe energie – voda, plyn, elektrika, teplo, pre spotrebiteľa. Dokument popisuje spôsob spracovania osobných údajov, tok údajov, spôsob spracovania získaných údajov a uvádza základné informácie o súvisiacom informačnom portáli www.energieM.sk.

Prevádzkovateľom systému je obchodná spoločnosť Macro Components, s.r.o., so sídlom v:
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
IČO: 31562744
zapísaná v OR pri OS v Žiline, Oddiel Sro., Vložka 404/L (ďalej len prevádzkovateľ)

Na všetky aplikácie, ktoré sú uvádzané v dokumente, sa vzťahuje Autorský zákon, par. 90 a súvisiace. Macro Components, s.r.o. má výlučné majetkové a vlastnícke práva k uvedeným produktom.

1. Základná charakteristika

Prevádzkovateľ uvádza na trh 3 aplikácie:

 • Aplikáciu pre mobilný telefón s obchodným názvom EnergieM, základ.
 • Informačný webový portál www.energieM.sk
 • Webovú aplikáciu WnetAMR (backend), úložisko dát pre ukladanie osobných údajov, archív údajov z meračov energií – voda, plyn, elektrika, teplo a iných

Aplikácia EnergieM, ktorá je jadrom systému, je určená bežným, individuálnym klientom, prípadne právnickým osobám, je verejne dostupná.

Používanie aplikácie je dobrovoľné.

Je publikovaná na portáloch GooglePlay, AppStore alebo na portáli www.energieM.sk.

EnergieM pracuje na bežnom mobilnom zariadení – mobilný telefón, s operačnými systémami iOS alebo Android.

Prístup k EnergieM má každý záujemca, majiteľ mobilného telefónu, bez územného obmedzenia.

Je navrhnutá v 3 jazykových mutáciách – slovenčina, čeština a angličtina /december 2023/.

Webová stránka, www.energieM.sk, je verejný portál, doplnková časť, obsahuje základné informácie o produkte, prevádzke, pravidlách používania, kontakty.

Aplikácia WnetAMR je určená pre prevádzkovateľa a dodávateľa energie, ako backend. Nie je verejne dostupná. Cloudové úložisko je realizované externým spôsobom, na serveri, na základe zmluvy s prevádzkovateľom služby, spoločnosť Webglobe, s.r.o. Bratislava.

Údaje, ktoré sú získané cez mobilný telefón, sú zhromažďovaná na cloudovej platforme, v databázach, spravovaných WnetAMR.

2. Práca s aplikáciou EnergieM

2.1. Prihlásenie

Vytvorenie konta, registrácia vyžaduje zadanie platnej emailovej adresy, hesla a ako voliteľnú položku je možné zadať užívateľské meno, ktoré bude používané v komunikácii prevádzkovateľa s užívateľom.

Zadané údaje Email a heslo budú používané pre prístup do aplikácia. Na základe tejto registrácie, je na serveri vytvorené konto užívateľa.

V prípade zmeny, straty hesla je možné požiadať prevádzkovateľa o obnovenie hesla. Aplikácia samotná umožní zmeniť heslo užívateľa z vlastnej vôle.

Stihnutím aplikácie a registráciou, pred vytvorením konta, užívateľ musí vyjadriť súhlas s podmienkami používania a súhlas so spracovaním osobných údajov. Podmienky používania, ako aj pravidlá spracovania údajov, sú v mobilnom telefóne sprostredkované cez linky na portáli www.energieM.sk.

3. Dáta a ich spracovanie

3.1. Údaje o spotrebe, identifikácia klienta

Všetky údaje, ktoré vkladá užívateľ do systému, vrátane fotografií, sú ukladané v databáze na serveri, spravované aplikáciou WnetAMR. Údaje z mobilného telefónu automaticky prechádzajú na toto úložisko, bez zásahu užívateľa.

V prípade dohody s dodávateľom energie, prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť údaje o spotrebe dodávateľovi energie, pre fakturačné účely. Prevádzkovateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať užívateľa.

3.2.Spôsob odpočtu

 • Vizuálny, následne manuálny zápis do aplikácie
 • Odpočet pomocou rádiového modulu BlueTooth inštalovaného na merač /dostupné pre vodomer Sensus 420, 620, plán 1Q.2024/
V prípade zmluvného vzťahu s dodávateľom energií, aplikácia zobrazuje aj údaje o spotrebe, ktoré zhromaždil dodávateľ energie obvyklým odpočtom.

3.3. Ďalšie funkcie

 • Zákazník má možnosť používať aplikáciu na obojstrannú komunikáciu so svojim dodávateľom energie, formou vstavaného komunikačného rozhrania
 • Zákazník si má možnosť vytvoriť plánovací kalendár, pre realizáciu samoodpočtu, s následným avízom cez mobilný telefón /Push notifikáciu/
 • Zmazanie údajov – užívateľ má právo požiadať o zmazanie svojho konta, na požiadanie, prevádzkovateľ je povinný zmazať všetky údaje, ktoré sa týkajú jeho konta
 • Aplikácia má funkcie pretočenie meradla, výmena meradla
 • V databáze nameraných hodnôt je možné uplatniť filter, na údaje dátum a poznámka

4. Zbierané, zobrazované dáta

 • Emailová adresa
 • Meno
 • Heslo
 • Typ energie, ktoré chce evidovať v aplikácii
 • Dodávateľ energie
 • Zákaznícke číslo u jednotlivých dodávateľov energií
 • Výrobné číslo meradla
 • Dĺžka číselníka na merači
 • Popis odberného miesta
 • Dátum merania
 • Spotreba energie k dátumu merania
 • Štatistické údaje o spotrebe, grafy
 • Predpokladané náklady za obdobie
 • Fotografie merača
 • Rádiová adresa BlueTooth modulu / ak sa používa/
 • Poznámky k jednotlivým odpočtom
 • Komunikácia s dodávateľmi

6. Kontaktné údaje

Užívateľ, záujemca má právo použiť v prípade potreby kontaktné údaje

Tel.: +421 41 7634 181, v pracovnej dobe od 7.30 do 16.00
Email: info@energiem.sk Email: macro@macro.sk Email: amr@amr.sk

7. Práva dotknutých osôb, príjemcovia, prenos a doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa riadi podmienkami spracovania osobných údajov, vypracované v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej „ GDPR ") zverejnené na webovej stránke www.energieM.sk (ďalej „ Podmienky ochrany súkromia ", ktoré uvedené na portáli www.energieM.sk v samostatnom dokumente .

8. Vyjadrenie súhlasu

Vyjadrením súhlasu s týmto dokumentom, užívateľ prehlasuje, že dokumentu porozumel, s jeho obsahom súhlasí, že si je vedomý a dáva súhlas na ukladanie dát na server, backend cloudové úložisko a ich použitie na ďalšie spracovanie, v prípade záujmu dodávateľa energií.

December 2023
Macro Components, s.r.o.
Žilina